فنگ شویی باگوا غربی – خلاقیت و کودکان

فنگ شویی پرودیزاین

 اگر هنوز کاملا با تئوری عناصر فنگ شویی آشنا نیستید، نگران نباشید نکات زیر به شما کمک می کند تا تعادل ایجاد کنید و به تقویت قسمت ها و حوزه های مختلف  بپردازید. منطقه زندگی که به منطقه غربی یا  سمت راست  نقشه باگوا اطلاق می شود به خلاقیت و کودکان مرتبط است این حوزه […]

فنگ شویی باگوا شمال شرقی – معنویت

فنگ شویی پرودیزاین

این حوزه جهت فعال سازی منطقه رشد شخصی و معنویت با انرژی های معنوی و روحانی در ارتباط است در ناحیه شمال شرقی باگوا انرژی معنویت، رشد روحانی و خودانگیزشی تقویت می گردد پس بعد از تطبیق پلان باگوا با پلان منزل در منطقه معنویت سعی نمایید تا حداقل یکی از درمان های فنگ شویی […]

فنگ شویی باگوا شمالی – شغل و کار حرفه ای

فنگ شویی پرودیزاین

فنگ شویی باگوا  شمالی – شغل و کار حرفه ای عنصر فنگ شویی ناحیه شمالی آب است، بنابراین برای درمان و تقویت این ناحیه شما باید یکی از عناصر آب یا عنصر فنگ شویی است که آن را تغذیه می کند به کار ببرید.  بعد از همراستا کردن پلان منزل با پلان باگوا منطقه شغلی […]

فنگ شویی باگوا شمال غربی – افراد سودمند، مسافرت

فنگ شویی پرودیزاین

فنگ شویی باگوا شمال غربی – افراد سودمند، مسافرت عنصر فنگ شویی  ناحیه شمال غربی نقشه باگوافلز است، ناحیه شمال غربی باگوادر منزل یا در سمت راست پایین به افراد مفید و برکت ها  مرتبط می شود به همین دلیل توصیه می شود که همیشه برای کمک به انرژی مفید برای جذب افراد سودمند در […]